molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Huisvesting arbeidsmigranten in Zuilichem

Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen week de nodige commotie ontstaan is toen bekend werd dat het voornemen bestaat om meer dan 300 arbeidsmigranten permanent te gaan huisvesten op het terrein van de Heeren van Suylighem (dHvS). Dit is mede veroorzaakt door het niet willen informeren van de inwoners van Zuilichem.

Omdat dit de leefbaarheid van het dorp raakt, heeft de huisvesting van deze mensen al lange tijd de belangstelling van de Dorpsraad Zuilichem. Reeds in maart 2017 hebben wij een informatieavond van de Gemeente Zaltbommel bijgewoond waarbij het conceptbeleidsplan werd toegelicht. Uiteraard hebben we daarbij onze mening geventileerd en wilden wij zitting nemen in een werkgroep. Onder andere hebben wij, tijdens deze informatieavond, gewezen op het gevaar dat goedkope woningen in het dorp zullen worden opgekocht door tuinders en huisjesmelkers, die daar vervolgens acht of meer mensen in laten wonen. Daarmee worden deze huizen onbereikbaar voor starters uit het eigen dorp. Dit is al gebeurd. Het huisvesten van arbeidsmigranten wilden de tuinders zelf doen, die hebben aangegeven dat ze de migranten liever op het eigen bedrijf willen huisvesten, wat wij ook een goed plan vinden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het aangepaste conceptbeleidsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd. Dit houdt onder andere in dat huisvesting op de bedrijven zelf slechts beperkt is toegestaan, en dat huisvesting vooral voorzien is aan de rand van alle woonplaatsen. Op basis van dit beleidsplan heeft de exploitant van dHvS een principeverzoek de gemeente ingediend. De gemeente staat hier dus positief tegenover. Er moet echter nog een gedetailleerd plan worden ingediend, een omgevingsvergunning aangevraagd en een deel van het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. De start hiervan is waarschijnlijk september 2017.

Om goed geïnformeerd te zijn, heeft een delegatie van de Dorpsraad de afgelopen week een uitvoerig gesprek gehad met de exploitant van dHvS. Daarbij is verteld wat de plannen inhouden en hoe het een en ander vorm zal krijgen. De feitelijke exploitatie komt in handen van een partij die landelijk al de nodige ervaring heeft met dergelijke huisvestingsprojecten. Naast de bouw van tweehonderd woonunits, waarin maximaal twee personen per unit kunnen wonen, voorziet het plan tevens in een vierentwintig uurs toezicht, voldoende parkeergelegenheid, een wasserette, en gelegenheid voor fitness, sport en ontspanning voor de bewoners.

Het plan kent voor- en nadelen. Een voordeel is dat het project gesitueerd wordt buiten de kern, en dat er waarschijnlijk minder beslag gelegd zal worden op de verkoop van vrijkomende woningen in het dorp. Ook de middenstand zou hiervan kunnen profiteren. Wat ons echter heel sterk verontrust is het grote aantal van meer dan driehonderd arbeidsmigranten op een kluitje in ons dorp Zuilichem Blijven deze mensen hoofdzakelijk op hun complex, of trekken zij straks (in groepen) het dorp in? De vraag is wat dit zal doen met de (zondags)rust in Zuilichem, daar er op zondag geen vraag naar arbeid is. De Dorpsraad vindt het aantal van 300 tot 400 onacceptabel hoog op een inwonersaantal van 1700.

Op dit moment worden er al kreten gehoord als: “We zullen dat weleens even aanpakken”. De Dorpsraad distantieert zich hiervan. Maar het signaal wat hiervan uit gaat is wel opgemerkt. Het is nu vooral aan de gemeente en de exploitant om zeer snel met de juiste informatie naar de bewoners te komen, zodat iedereen op tijd kan reageren. De Dorpsraad blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal u, indien het nodig is, verder informeren.

Afdrukken E-mailadres

BIESBOSCHVAARTOCHT VOOR SENIOREN

Woensdag 31 mei j.l. is een groep van bijna negentig senioren (enkele personen waren wegens ziekte uitgevallen) met de Dorpsraad Zuilichem op stap geweest voor een gezellig dagje uit. Om elf uur ’s-morgens vertrokken twee bussen richting de haven van Drimmelen, waar om twaalf uur werd ingescheept op het mooie schip Z8 van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw. Voor die gelegenheid werd de boot door de Zuilichemmers omgedoopt tot de Zuilichem 8. Al direct na de afvaart werd een uitgebreide lunch geserveerd. De tocht voerde o.a. door de Spijkerboor, Steurgat en Ruigt langs de spaarbekkens door prachtige natuur terug naar de Amer. Omdat het weer meer dan goed was, was het mogelijk om naar buiten te gaan om op het bovendek te genieten van dit prachtige gebied. Menigeen was onder de indruk van de wonderlijke stilte van de omgeving. Tijdens de vaartocht wees de kapitein meerdere malen op alle mogelijke bezienswaardigheden. Omdat de boot elektrisch wordt voortbewogen konden de deelnemers volop genieten van het mooie geluid van de duizenden vogels. Het was geweldig om te zien dat iedereen met iedereen contact maakte voor een praatje. Toen de boot om drie uur ’s-middags weer aanmeerde vond menigeen het jammer dat het weer voorbij was. De dankbaarheid van de deelnemers voor deze mooie dag was overweldigend.

De Biesboschvaartocht is financieel mede mogelijk gemaakt door de gunstige verkoop van de dorpsfilm “Zuilichem 2016 – een tijdsbeeld”, aangevuld met een bijdrage vanuit de Dorpsraad Zuilichem. Van deze film is overigens nog slechts een tiental exemplaren beschikbaar. Er worden geen nieuwe exemplaren bijgemaakt.

Biesbosuitje7 800x600

Biesbosuitje5 800x600

Biesbosuitje4 800x600 Biesbosuitje3 800x600

Biesbosuitje2 800x600 Biesbosuitje1 800x600

Afdrukken E-mailadres

BEWONERSAVOND GEBIEDSPLAN ZUILICHEM

Op maandag 17 april vond een bewonersavond plaats in dorpshuis Den Ham, in het kader van het Gebiedsplan. In het Gebiedsplan worden de wensen van de inwoners ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang voor de komende jaren vastgelegd. De wensen in dit plan worden, voor zover die haalbaar zijn, de leidraad voor de komende jaren. Op verzoek van de gemeente heeft De Dorpsraad Zuilichem het voortouw genomen voor het schrijven van dit plan. Hierbij is het van belang dat de punten die in dit plan worden opgenomen, zo breed mogelijk worden gedragen door de inwoners van de kernen. Tijdens de bewonersavond zijn door een flink aantal inwoners zaken aangedragen die in het Gebiedsplan opgenomen kunnen worden. Uiteraard komt een groot deel van de geuite wensen op het bordje van de Gemeente, maar daarnaast zal ook samenwerking worden gezocht met instanties als wooncorporaties, verenigingen, ouderen- en jongerenorganisaties enz. Maar ook zal worden gekeken naar wat de bevolking zelf kan doen ter bevordering van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. De Dorpsraad gaat datgene wat door de bewoners is aangevoerd verder uitwerken in een concept-plan. Dit zal wederom aan de inwoners worden voorgelegd, en vervolgens aangeboden aan de gemeente.

Naast de vele genoemde punten sprongen twee wensen er met kop en schouder bovenuit. Er is een duidelijke behoefte aan seniorenwoningen, zowel koop als huur, danwel kavels om zelf levensloopbestendige woningen te kunnen bouwen. De voorkeur hierbij is dat deze centraal in het dorp liggen. De tweede nadrukkelijke wens is een al dan niet tijdelijke verbinding tussen de nieuwe wijk Dijkzicht Zuid –in de volksmond de Harenhof- en de Nieuwstraat. Nu kent deze wijk slechts één ontsluiting via de drukke Uilkerweg. Met name voor een nieuwe wijk met een groeiend aantal jonge kinderen is dit levensgevaarlijk en onwenselijk. Bovendien bevordert dit de aansluiting met de rest van het dorp.

Naast wensen werden ook nadrukkelijk enkele ergernissen genoemd, waar de inwoners zelf alles aan kunnen doen. Uiteraard staat hondenpoep in de top drie. Er zijn uitlaatgebieden langs de Kweldijk, de Waaldijk, Maaswaalweg en het hoekje Den Heuvel-Burg. Hobolaan. Heeft een hond een ongelukje op een andere plaats, dan dient dit door de eigenaar terstond opgeruimd te worden. De tweede ergernis betreft overhangend particulier groen, waardoor trottoirs en brandgangen slechts gedeeltelijk begaanbaar zijn. Een schrijnend voorbeeld hiervan is de Molenstraat, waar een heg het gebruik van het trottoir voor de helft onmogelijk maakt. De derde ergernis wordt gevormd door auto’s die deels op het trottoir geparkeerd worden. Onbegrijpelijk: het gaat meestal slechts over enkele tientallen centimeters, de straten zijn breed genoeg, en het is gewoonweg niet toegestaan. Door op het trottoir te parkeren wordt de doorgang voor voetgangers (met kinderwagens en rollators) belemmerd, en de tegels worden losgereden. Daarom is het verzoek van de inwoners aan bezitters van honden, heggen en auto’s: ruim poep op of loop een stukje verder, snoei uw heg voldoende terug, en parkeer uw auto waar die hoort: op de straat. Hiervoor is geen gemeente, overheid of instantie nodig; dit kunnen we zelf.

Afdrukken E-mailadres

Project “Aan weerszijden”

De dorpen Zuilichem en Herwijnen liggen pal tegenover elkaar, gescheiden door de Waal, op slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd. Toch lijken ze ver van elkaar af te liggen. In vroegere jaren was dat wel anders: er was veel meer contact. Waarschijnlijk was dat voor een belangrijk deel te danken aan het pontje van Drikus. Daardoor konden meisjes uit Herwijnen en omliggende dorpen de Huishoudschool bezoeken of op het atelier werken. Vanuit Zuilichem kon er in Herwijnen gewinkeld worden. En niet te vergeten: velen hadden een “vrijer” van de overkant, wat tot een behoorlijk aantal huwelijken heeft geleid. Dit alles dankzij het pontje. Dat was toen.

Om nog eens een ontmoeting tussen de beide dorpen tot stand te brengen vindt op 21, 22 en 23 september 2017 het evenement “Aan weerszijden” plaats. De inhoud van dit evenement wordt gevoed door ervaringen en verhalen van inwoners van Zuilichem en Herwijnen met het dorp aan de overkant. Tijdens dit evenement ontstaat een live dialoog met mensen aan de beide zijden. In eerste instantie wordt dit gedaan door twee professionele acteurs, aangevuld met mensen uit de beide dorpen. Alles is over-en-weer te volgen op beeldschermen achter de twee podia op de waaloever. Inwoners van de beide dorpen kunnen op verschillende manieren meedoen met dit evenement. Hiervoor zijn diverse verenigingen benaderd, alsook de basisscholen.

Naar onze mening wordt dit een heel bijzonder evenement. Wie meer wil weten of wie mee wil doen kan de informatieavond bezoeken op dinsdag 13 juni a.s. in Dorpshuis Den Ham. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie: www.aanweerszijden.nl.

 

Afdrukken E-mailadres

DORPSRAAD ZUILICHEM – JAARVERSLAG 2016

Na het vertrek van voorzitter Jaap Verweij, in januari 2016, heeft de Stichting Kerncontactgroep Zuilichem, zoals de titel officieel luidt, omgekeken naar een versterking. Deze werd gevonden in de toetreding van Sjaak van der Maas, Henriëtte Brouwer en Arie van der Ven. Tezamen met de zittende leden Chris van Herp, Rien van Veen, Jacques Mombers en Anno-Else van Genderen kwam de raad daarmee op het gewenste aantal van zeven leden.

In deze nieuwe samenstelling werd allereerst besloten dat de Kerncontactgroep actiever en vooral zichtbaarder moest worden. Het bestaan ervan was n.l. lang niet bij iedereen bekend, en vooral was niet bekend waar deze voor staat. Tevens werd besloten dat, evenals in andere dorpen, de naam Dorpsraad Zuilichem zou worden gevoerd. Tevens is de vergaderfrequentie opgevoerd van 4 naar 10 keer per jaar. Daarnaast zijn 4 inloopavonden gehouden waarop inwoners hun wensen en ideeën kunnen spuien. Deze worden steeds vooraf in De Ronduit aangekondigd.

Activiteiten in 2016:

 • Het opzetten van een website, waar inwoners kennis kunnen nemen van de activiteiten van de Dorpsraad. Tevens is een Facebook- en Twitteraccount geopend.

 • Snoeidag op ’t Boske: door het dichte opgroeiende struikgewas kon het zonlicht niet goed meer het oppervlak van het speelveldje bereiken, waardoor dit vochtig bleef en niet prettig om er een potje voetbal o.i.d. te spelen. Op 5 maart hebben leden van de Dorpsraad, tezamen met enkele enthousiaste ouders, het opschot verwijderd.

 • In juni zijn we benaderd door Omroep Gelderland om mee te werken aan de organisatie van Zomer in Gelderland. Op 2 augustus vonden de opnames plaats, met als hoogtepunt de live-uitzending aan het begin van de avond.

 • De Dorpsraad kon gebruik maken van een budget wat aangewend diende te worden voor een project ter verbetering van de leefbaarheid en/of veiligheid. Dit is aangewend voor het realiseren van een heuse pannakooi op ’t Boske. Door de jeugd wordt hiervan gretig gebruik gemaakt, waarmee bewegen door jongeren enorm werd gestimuleerd.

 • Dorpsfilm Zuilichem 2016 – een tijdsbeeld: van mei tot in september zijn door het gehele dorp heen opnames gemaakt. Juist vóór Sinterklaas kon de dorpsfilm worden gepresenteerd.

 • Bezoek aan de schaapskooi: in het kader van de dorpsfilm zijn inwoners van 80 jaar en ouder, die hier geboren én nog woonachtig zijn, uitgenodigd voor een bezoek aan de schaapskooi. Voor vele ouderen is dit één van de hoogtepunten van het jaar gebleken.

 • Kroonringen: Het tweewekelijkse ophaalmoment van plastic afval leidde veelal tot rommel door rondwaaiende zakken. De Dorpsraad heeft op diverse plaatsen kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd waaraan de zakken vastgemaakt kunnen worden. Later is nog een aantal ringen aangeschaft die door bewoners zelf op een strategische plaats bevestigd kunnen worden.

 • De nieuwe wijk Dijkzicht Zuid (de Harenhof) heeft de volle aandacht van de Dorpsraad. In dit jaar is vastgesteld dat de aanblik van deze wijk erbarmelijk was. Met name het gras en onkruid baarde zorgen. Daarom is al vroeg in het jaar contact met de gemeente gezocht wat er in geresulteerd heeft dat de gebiedswethouder met enkele ambtenaren persoonlijk een kijkje zijn komen nemen. Het resultaat is dat de aanblik van de wijk nu de volle aandacht van de gemeente heeft, wat zal leiden tot verbetering in 2017.

 • Ongevraagd advies: De Dorpsraad gebruikt haar autoriteit om op allerlei onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies te geven, of aandacht te vragen voor allerlei zaken. Daarbij kan worden gedacht aan de retentievijver langs de Kweldijk, fietspad langs de Uilkerweg, infrastructuur i.v.m. uitbreiding van de glastuinbouw, woongelegenheid voor statushouders, luchtkwaliteit in Zuilichem, straatwerk bij het kerkhof, enz. enz.

 • Eind 2016 is begonnen met werkzaamheden op de Algemene begraafplaats. De Dorpsraad is zeer ontevreden met hoe dit er momenteel bij ligt. Hierover heeft al een gesprek ter plaatse met een verantwoordelijk ambtenaar plaats gehad. De ontwikkeling wordt zeer nauwlettend gevolgd.

 • Als laatste, of juist als eerste in het nieuwe jaar: de nieuwjaarsbijeenkomst met erwtensoep en glühwein in De Buurt.

Inmiddels weet de bevolking van Zuilichem dat de Dorpsraad bestaat. Het is geen klachtenbureau, maar voor zaken van algemeen belang kan men zich wenden tot de Dorpsraad. Ideeën en wensen van inwoners zijn daarbij zeer wenselijk. Wanneer deze passen binnen de doelstelling: het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid, zal de Dorpsraad zich er graag voor inzetten, het liefst uiteraard in samenwerking met inwoners. Zij weet zich gesteund door de gedachte dat de gemeente Zaltbommel heel veel waarde hecht aan het bestaan van de Dorps- en Wijkraden. Daarom zullen die in de toekomst alleen maar belangrijker worden, wat de gemeenschap alleen maar ten goede komt.

Afdrukken E-mailadres