molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

 • Openbare ruimte

 • Voorzieningen

 • Verkeer

 • Wonen

 • Sociaal

 • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

Afdrukken E-mailadres

Inwonersavond Gebiedsplan Zuilichem

Zoals al eerder gecommuniceerd is, is de Dorpsraad Zuilichem de kartrekker voor het Gebiedsplan. In dit gebiedsplan is een aantal zaken opgenomen op het gebied van o.a. Leefbaarheid, Veiligheid en Verkeer, Sociale samenleving en Openbare ruimte, waar we als inwoners van Zuilichem behoefte aan hebben. Daarbij moet worden gedacht aan een periode tussen nu en de komende vijf jaar. Het Gebiedsplan is een levend document, waaraan steeds nieuwe zaken kunnen worden toegevoegd. Voor het realiseren van de plannen zal worden samengewerkt met de gemeente, maar ook met elke organisatie die daarvoor in aanmerking komt, zoals een woningcorporatie, huisartsen, ouderen- en jongerenorganisaties, kerken, verenigingen, enzovoort. Maar ook zal een beroep op de bevolking zelf worden gedaan. Om bepaalde zaken voor te bereiden en de wensen goed te formuleren zullen werkgroepen worden geformeerd. Inwoners zullen worden gevraagd om deel te nemen in één of meerdere werkgroepen die elk één bepaald onderwerp bij de kop pakken.

In april van dit jaar is een eerste bewonersavond gehouden waarin een groot aantal wensen en ideeën naar voren zijn gebracht. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd en samengevat in het concept-Gebiedsplan. Daarbij is de belofte gedaan dat we dit aan de inwoners van Zuilichem zouden voorleggen, alvorens dit aan de gemeente aan te bieden.

Omdat het Gebiedsplan ons allemaal aangaat nodigt de Dorpsraad alle inwoners van Zuilichem uit om samen naar dit concept te kijken, op maandag 6 november a.s., aanvang 20.00 uur in Dorpshuis Den Ham. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Omdat niet alles ineens aangepakt kan worden wordt aan u gevraagd welke zaken naar uw mening prioriteit moeten hebben. Tevens wordt u de gelegenheid geboden om u aan te melden voor één van de te vormen werkgroepen.

Levensloopbestendig wonen

Senioren willen -en moeten- steeds langer in hun eigen woning blijven wonen. Soms moeten daarvoor aanpassingen aan de bestaande woning worden gemaakt. Maar ook bij nieuw te bouwen woningen kan hier al rekening mee worden gehouden. Wat zijn de mogelijkheden? Op maandag 6 november zal, naast de behandeling van het Gebiedsplan, tevens informatie worden gegeven over de huisvesting van senioren. Deze onderwerpen gaan iedereen, jong en oud, aan. Daarom wordt graag gerekend op uw aanwezigheid.

Afdrukken E-mailadres

4 oktober Bewonersavond Huisvesting Arbeidsmigranten

Zuilichem, 2 oktober 2017

Betreft: Huisvesting arbeidsmigranten

Dames en heren,

Op 19 september j.l. hebt u een uitnodiging van de Gemeente Zaltbommel ontvangen voor een bewonersavond, a.s. woensdag 4 oktober in zalencentrum Gambora in Gameren (aanvang 20.00 uur).

Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven omtrent de procedure voor het al of niet huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van De Heeren van Suijlighem. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om ideeën en wensen met betrekking tot dit onderwerp te uiten.

Misschien hebt u zich aangemeld voor het bijwonen van deze avond. Dat is goed. De Dorpsraad Zuilichem onderschrijft n.l. het belang om hierbij aanwezig te zijn.

Hebt u dit nog niet gedaan? Dan is het toch goed om a.s. woensdag naar Gameren te komen. Immers: het gaat over een belangrijke ingreep in de samenleving van ons dorp. Belangrijk voor u, maar ook voor uw en onze kinderen. Daarom is het van belang om vanaf het begin mee te denken, en betrokken te blijven bij de discussie en de informatieverstrekking over dit onderwerp.

Kom dus a.s. woensdag naar Gambora.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zuilichem

 

Afdrukken E-mailadres

Inspraakrede huisvesting Arbeidsmigranten

Inspraakrede Dorpsraad Zuilichem d.d. 31 augustus 2017, inzake huisvesting Arbeidsmigranten

Meneer de voorzitter, geachte carrouselleden,

Mijn naam is Rien van Veen, voorzitter van de Dorpsraad Zuilichem. Namens de Dorpsraad Zuilichem en de inwoners van ons dorp wil ik ons grote ongenoegen kenbaar maken rondom de plannen voor de huisvesting van een groot aantal arbeidsmigranten op het terrein van de Heeren van Suijlighem.

Wij hebben een gesprek gehad met de eigenaar van de Heeren van Suijlichem, nadat bekend werd dat er een voornemen was om migranten in Zuilichem te huisvesten. Vanuit de gemeente hoorden wij niets. Het college van B en W vond het schijnbaar wenselijk om deze plannen in de achterkamertjes te bewerkstelligen. Wij constateren tijdens dat gesprek het volgende:

 • In oktober 2016 is wethouder Bragt benaderd door de eigenaar van De Heeren van Suijlighem met de mogelijkheid tot het huisvesten van arbeidsmigranten.

 • Daarna is door de Gemeente het concept-beleidsplan opgesteld wat, in onze optiek, heel toevallig naadloos aansloot op de door de Heeren van Suijlichem geboden oplossing. Met andere woorden: er is een oplossing aangeboden en de Gemeente heeft het beleidsplan hierop aangepast.

 • In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan arbeidsmigranten. Het besluit voor het realiseren van 200 woonunits in de B en W-vergadering, is uit de besluitenlijst van juli geschrapt. Dus dit mocht niet openbaar worden. Kennelijk mocht ook de Gemeenteraad en de bewoners van Zuilichem hier niets van weten. Maar waren de raadsleden bij het nemen van hun besluit op de hoogte van de bestaande plannen in Zuilichem? Wethouder Bragt wel, hij was in oktober 2016 al benaderd! Wethouder Bragt, heeft u de Gemeenteraad wel volledige geïnformeerd over deze essentiële zaken?

Diverse grote tuinders hebben al aangegeven dat zij geen woonruimte gaan huren op de locatie Heeren van Suijlighem. Zij geven er de voorkeur aan hun werknemers op hun bedrijven te huisvesten. Dit zorgt voor minder verkeersbewegingen en een betere controle en handhaving.

Onze vraag: Heeft de gemeente Zaltbommel onderzoek verricht hoeveel behoefte er is bij de tuinders van de Gemeente Zaltbommel om arbeidsmigranten centraal te huisvesten?

De kans is groot dat dat de woonunits grotendeels ook bewoond zullen worden door medewerkers van bedrijven buiten de Bommelerwaard, zoals Bol.com in Waalwijk. Wij gaan niet de problemen van naburige gemeentes oplossen!

Over hoeveel arbeidsmigranten praten we nu?

Huisvesting bij de Heeren van Suijlighem: in 200 units: 300 tot 400 arbeidsmigranten.

Huisvesting bij een nog te bouwen kas in Zuilichem: 200 tot 300. Huidige huisvesting verspreid over het dorp: 150, volgens onze telling.

Dat betekent, beste aanwezigen, dat we niet spreken over zo’n 300 arbeidsmigranten, maar minimaal 750. 750! En dat op het huidige inwonersaantal van nog geen 1.700. Dat is 35%. Dus 1 op de 3 inwoners! Dat is totaal onacceptabel.

In Zuilichem hecht men grote waarde aan de zondagsrust. Juist in het weekend zijn de arbeidsmigranten vrij, en zullen het dorp in trekken. Dat vraagt om moeilijkheden en verstoort de rust. Ik hoop dat ook de aanwezige christelijke partijen in hun besluit hiermee rekening houden.

De geplande woonunits is geen tijdelijke oplossing. Het gaat om permanente bewoning, wellicht voor 15 jaar of veel langer. Daarmee zadelen we ook onze kinderen en kleinkinderen met dit grote probleem op.

U wenst de arbeidsmigranten in grote getalen bij elkaar te laten wonen. Is door de Gemeente Zaltbommel onderzocht of de arbeidsmigranten met verschillende nationaliteiten zelf ook de behoefte hebben om met een groot aantal bij elkaar gezet te worden?

                                                                                      

Graag ontvang ik de antwoorden op de door mij gestelde vragen.

Zijn we dan alleen maar negatief? Nee, zeker niet. We hebben goed nagedacht over een alternatief. De heer Van Veen van De Heren van Suijlighem heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover grond op een andere plaats.

De Gemeente gaat een perceel aankopen aan de Schoofbandweg in Rossum. De behoefte aan het huisvesten van arbeidsmigranten doet zich voor in zowel de gemeente Zaltbommel en als in de Gemeente in Maasdriel. Deze locatie ligt dus mooi centraal, ook qua voorzieningen en openbaar vervoer. Ons voorstel is dat de gemeente Zaltbommel dit perceel ruilt met de Heeren van Suijlighem.

Samenvattend:

 • Er is vanuit de bevolking zeer veel weerstand tegen de huisvesting op de beoogde locatie. Dit zal ook zeker merkbaar worden bij de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

 • Meerderheid van de tuinders hebben geen behoefte om woonruimte af te nemen. Zij realiseren dit liever op hun eigen terrein, waar ze kunnen handhaven.

 • Deze huisvesting zal voor een belangrijk deel toekomen aan mensen die in andere gemeenten werkzaam zijn. Zij de lusten, wij de lasten.

 • Het terrein van De Heeren van Suijlighem biedt de mogelijkheid voor een andere rendabele invulling, die recht doet aan de entree van ons dorp.

 • Kortom nogmaals: huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie is onacceptabel.

Heer Bragt, u bent gebiedswethouder van Zuilichem, waarbij wij dachten dat u het beste met de inwoners van Zuilichem voor had. Maar met deze plannen, welke u wenst door te voeren, verhoogt u de onveiligheid van ons dorp. Ook de leefbaarheid zal hiermee worden aangetast. Kortom u verloedert ons mooie, rustige en veilige dorp Zuilichem.

Ik verzoek u dringend, namens de inwoners van Zuilichem, om huisvesting van deze enorme aantal arbeidsmigranten in onze gemeenschap te voorkomen. Tevens verzoek ik u om de voorgestelde grondruil in uw overwegingen mee te nemen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Afdrukken E-mailadres

Gebiedsplan

Op 24 april j.l. is door een aantal inwoners goed meegedacht tijdens de brainstormsessie voor het Gebiedsplan. In het Gebiedsplan worden zaken opgenomen betreffende leefbaarheid en veiligheid, die de komende jaren aandacht vragen. Een groot aantal van de geopperde ideeën en wensen zijn inmiddels verwerkt in een concept-plan. De Dorpsraad heeft destijds de toezegging gedaan dat dit plan, alvorens het definitief te maken, zal worden voorgelegd aan de inwoners. Dit zal plaatsvinden op maandag 2 oktober a.s. om 19.30 uur in dorpshuis Den Ham. Op die avond zal eveneens informatie worden gegeven over de mogelijkheden van Levensloopbestendig wonen. Hiermee wordt bedoeld een zodanige inrichting van onze woningen, dat we tot op hoge leeftijd in ons eigen huis kunnen blijven wonen.

Afdrukken E-mailadres