molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Gebiedsplan Zuilichem

Dorpsraad Zuilichem              

Secr.:    Burchtstraat 9

5305 BJ Zuilichem

W:          www.dorpsraadzuilichem.nl

E:            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank:    NL76RABO0177494719

KvK:       56676530

GEBIEDSPLAN 2018 – 2020

VOORWOORD

Eind 2016 heeft de Dorpsraad Zuilichem van de Gemeente Zaltbommel de opdracht gekregen voor het schrijven van een gebiedsplan. De opzet hiervan is om vast te leggen welke onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp bevorderen, de komende tijd aangepakt moeten worden.

Gewapend met deze opdracht heeft de Dorpsraad Zuilichem in eerste instantie zelf een ruwe opzet gemaakt. Vervolgens is een bewonersavond belegd, waarbij de inwoners van Zuilichem is gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Daaruit is een groot aantal zaken naar voren gekomen. Tevens is gevraagd voor welke zaken men prioriteit wenst. Dit heeft geleid tot het concept-gebiedsplan 2018 – 2020, wat in het najaar 2017 wederom aan de inwoners is voorgelegd. Daarbij is tevens gevraagd om te participeren in enkele te vormen werkgroepen.

Het Gebiedsplan 2018 – 2020 omvat een 6-tal hoofdthema’s, die zijn onderverdeeld in meerdere zelfstandige onderdelen.

Saillant is dat de Dorpsraad Zuilichem, daar waar zij dit zelf kan doen, inmiddels al is gestart met de aanpak van enkele onderwerpen die in het gebiedsplan zijn genoemd.

Het is ons een genoegen u hierbij het Gebiedsplan 2018 – 2020 aan te bieden.

Dorpsraad Zuilichem, juni 2018.

Gebiedsplan Zuilichem 2018 - 2020

De opgehaalde resultaten van de bewonersavonden zijn aangevuld met informatie die de Dorpsraad bereikt.

Het gebiedsplan is een dynamisch document dat waar nodig elk jaar wordt bijgewerkt en aangevuld.

Het gebiedsplan is verdeeld in 6 thema’s:

  1. Openbare ruimte

  2. Voorzieningen

  3. Verkeer

  4. Wonen

  5. Sociaal

  6. Veiligheid en overlast

Bijlagen

1: Nader te onderzoeken

2: Reeds gerealiseerd / afgelegd


Thema A. Openbare ruimte

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten/ financiële dekking
A1 Entree dorpscentrum

De entree van Zuilichem biedt geen fraai beeld.

-  Driehoek Maaswaalweg, Kweldijk en Kerkhof

-  Uitbreiding kerkhof

-  Straatwerk kerkhof

-  Droge, stinkende gracht.

Projectgroep onderzoekt de wensen en haalbaarheid.

Projectgroep maakt apart een projectplan inclusief kostenplaatje.

Dorpsraad

Gemeente

Projectgroep

2018-2020 € 1.500 / leefbaarheidsbudget
A2 Retentiegebied Kweldijk Het gebied ziet er slordig en verwaarloosd uit.

Onderzoek naar draagvlak bij aanwonenden voor wandelpad voor ommetje om het dorp.

Richt het zo in dat het directe zicht op de achterkant van de tuinen weg is. Zoals besproken tussen gemeente en bewoners.

Dorpsraad

Gemeente

2018

(is lopende)

Nvt

Reguliere begroting gemeente

A4 Trottoir Nieuwstraat

Huidige trottoir loopt niet helemaal door. Snelheid in de straat is hoog.

Toename wandelaars en schoolgaande jeugd verwacht.

Medewerking betrokken bewoners vragen.

Doortrekken trottoir tot aan de ontsluiting Harenhof of verder.

Dorpsraad

Gemeente

2018

2019

Nvt

p.m.

A5 Maaien openbaar groen In de regel gebeurt dit door grote machines in verhouding tot de kleine perkjes. Maaisel blijft liggen. (natte) gras wordt tot over het grasveld gegooid. Soms tegen huizen aan.

Vaker maaien

Gras opvangen.

Bewoners hebben de mogelijkheid om dit project te adopteren.

Gemeente

Wordt aanbesteed via beeldbestek. Zit niet vast aan aantal maaibeurten. Gras mag niet boven een bepaalde lengte uitkomen.

Groenadoptie

Zelf maaien

2018
A6 Uilkerweg

Is doorgaande fietsroute voor de jeugd.

Weg wordt gebruikt door zwaar verkeer.

Tegels van het naastliggend fietspad zijn verzakt en kapot.

Doortrekken vrijliggend fietspad langs de nieuw te bouwen kas. De wens is dit vrijliggend fietspad door te trekken tot aan de kruising Zijlstraat -Nieuwstraat, doch minimaal tot aan de kruising Harenstraat.

Herstel van het bestaande fietspad (rode tegels) tot aan de kruising.

Gemeente 2018

P.I.P,

Kosten voor ontwikkelaar

A7 Begaanbaarheid trottoirs Bij de aanleg van glasvezel zijn trottoirs niet goed teruggelegd. Ook door wortelgroei is schade ontstaan.

Inventarisatie van locaties met losliggende of scheve stoeptegels en overhangend groen.

“100 puntenplan” aanbieden aan de gemeente.

Aanpakken locaties.

Dorpsraad

Gemeente

2018

2018/2019

Nvt

p.m.

A8 Riolering Rondedans Bij extreem weer in korte tijd komen straten onder water te staan. Op sommige locaties komt rioolwater door toiletten en afvoer terug. Via straatkolken ontlasting op straat.

Overleg direct betrokken bewoners en gemeente of en zo ja welke actie nodig is.

Klachten melden

Gemeente

Bewoners (overleg)

2018 Onderhoud wegen
A9

Rioolstelsel de ‘BOM’

De Boogerd – Aart van Osstraat – Morgenstraat.

Rioolstelsel is meer dan 50 jaar oud. Niet wachten op problemen.

Overleg direct betrokken bewoners en gemeente of het nodig c.q. wenselijk is de geplande inspectie naar voren te halen.

Inspectie van het rioolstelsel.

Gemeente 2018 nvt
A10 Pad ijsbaan Asfalt had moeten worden vervangen, maar er is slechts een nieuwe slijtlaag aangebracht. Is nog altijd moeilijk begaanbaar voor bijv. kinderwagens. Doorgang aan achterzijde gebouw is te beperkt.

-    Asfalt vernieuwen

-    Pad omleggen achter clubgebouw.

-    Overleg met ijsclub

Gemeente

IJsclub De Volharding

Dorpsraad

2018

Deels gereed

IJsclub

A11 Glasbakken Bovengrondse glasbak op De Heuvel is een onlogische plek. Gelet op de groei van Dijkzicht Zuid is het logischer ook daar iets te plaatsen.

Plaatsing ondergrondse glasbak op hoek ontsluiting Harenhof/Nieuwstraat (t.h.v. Nieuwstraat 15).

Afstemmen met AVRI.

Combineren met de plaatsing van ondergrondse containers.

AVRI

Dorpsraad

2018-2019 AVRI

Thema

Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten/ financiële dekking

Thema B.

Voorzieningen

B2 Urnenwand Het aantal crematies stijgt. Er is geen gedenkplek voor nabestaanden. Plaatsing van een urnenwand.

Gemeente

2018 p.m
B4 Struinpad – klompenpad

Onder langs de Waaldijk richting Nieuwaal is een struinpad. Nabij de Delwijnense Molen ligt en klompenpad.

Nauwelijks bekend bij de inwoners.

-     Meer bekendheid geven.

-     Kijken of beide paden op elkaar kunnen aansluiten.

Natuurwacht Bommelerwaard, VVV en Dorpsraad 2018-2020 Projectenbudget gebiedsgericht werken
B5 Spreekuren bank, huisarts Met name ouderen zijn niet altijd mobiel. Wens voor spreekuren in eigen omgeving. Ideaal bij de wens voor een seniorenhof. Overleg starten met huisarts, bank, fysio enz.

Dorpsraad

Bewoners

2018-2020 nvt
B6 Openbaar fiets oplaadpunt Alle dijken in de Bommelerwaard zijn opgenomen in landelijke fietsroutes. Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Aanbieden van openbaar oplaadpunt in dorp. Goed voor ondernemers.

Fietsersbond

(horeca)ondernemers

? Leefbaarheidsbudget dorpsraad
B7 Wandelvoorziening De Buurt / Waaldijk

Huidig pad stopt aan de voet van de dijk. Er is nu een olifantenpaadje.

Bewoners willen afsluiting, anderen juist een trap voor wandelroute (ook honden-

uitlaatgebied).

Duidelijkheid creëren in wens en Waterschap voorstel doen.

Vervolgens voorstel uitvoeren.

Dorpsraad

2018 (is in uitvoering) Projectenbudget gebiedsgericht werken 2018

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking

Thema C.

Verkeer

C1 Snelheidsremmende maatregelen Uilkerweg

Is doorgaande fietsroute voor de jeugd.

Weg wordt gebruikt door zwaar verkeer.

Vrijliggend fietspad doortrekken.

Snelheidsremmende maatregelen thv de Mertstraat en de Harenstraat.

Gemeente 2019

P.I.P.

kosten voor ontwikkelaar kas

C2 Meidijk, vrachtverkeer

Deel van de Meidijk is al afgesloten.

Rotondes worden aangelegd om zwaar vrachtverkeer om te leiden.

Kruising Meidijk aanpassen.

Gehele Meidijk tussen Kweldijk en Van Heemstraweg afsluiten voor vrachtverkeer.

Gemeente

Provincie

2020 P.I.P. (PHTB)
C3 Snelheid Nieuwstraat Ondanks de 30 kilometerzone wordt er hard gereden. Plaatsing van snelheidsbord werkt averechts.

Plaatsing van een digibord met smiley’s.

Gemeente 2018 p.m.
C4 Oversteek Kerkwegje/Nieuwstraat

Kinderen gebruiken het Kerkwegje om naar school te gaan. Is ook een wandel- en fietsroute.

De oversteek is door het hoogteverschil zeer onoverzichtelijk.

Oversteek wordt gemarkeerd door enkele diagonale witgekleurde klinkers.

Oversteek beter zichtbaar maken.

Plaatsing van waarschuwingsborden.

Gemeente 2018-2019 p.m.
C6 Eenrichtingsverkeer Schoolstraat Zuidelijke deel van de Schoolstraat is tijdens schooltijden ingesteld als eenrichtingsverkeer. Veel tekst op onderbord. Is afleidend.

Onderzoek naar draagvlak bewoners om dit deel permanent in te richten als eenrichtingsverkeer.

Ouders die achterwaarts inrijden aanspreken.

Dorpsraad

School

2018
C7 Rijwielpad Kweldijk

Intensief gebruik o.a. door schoolgaande jeugd. Echter ook intensief verkeer op de weg door vrachtauto’s.

Fietspad ontbreekt.

Aanleggen van fietsstrook.

Gemeente

2019 p.m.

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking
Thema D. Wonen
D1 Woonvoorziening senioren

Mensen moeten langer thuis wonen.

In de Schoolstraat staan oude woningen.

Er blijken geen sociale huurwoningen te zijn voor senioren in de vrije sector. Deze groep valt niet in de scope van De Kernen.

Oude woningen aan de Schoolstraat worden gesloopt. Er komen seniorenwoningen voor in de plaats.

Eventueel een seniorenhof realiseren met appartementen met (medische) voorzieningen.

Dorpsraad neemt deel in klankborgroep.

Realiseren van mogelijkheden voor senioren die hun eigen woning willen verruilen voor een senioren-huurwoning.

Dorpsraad

De Kernen

Zorgorganisaties

Gemeente

2018 en verder

2018-2019

Nvt

Nvt

D2 Koopkavels levensloopbesteding wonen Mensen willen hun te grote koophuis verkopen en kleinere woning terugkopen / bouwen. Dorpsraad levert belangstellenden aan.

Dorpsraad

Gemeente

Projectontwikkelaars

2018 en verder Nvt
D3 Starterswoningen Jongeren moeten uitwijken naar elders. Leefbaarheid komt in gevaar.

Gestage groei van sociale huurwoningen.

Betaalbare koopwoningen

Gemeente

De Kernen

Projectontwikkelaars

Doorl. Nvt
D4 Huisvesting arbeidsmigranten

Er is beleid vastgesteld over huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvesting moet voornamelijk plaatsvinden aan de randen van dorpen. Voor seizoensarbeid is dat bij de bedrijven zelf.

Woningen werden opgekocht waarna migranten worden geplaatst.

Aanpassing beleid om veel ruimere huisvesting bij bedrijven zelf toe te staan. Woningaanbod in woningen alleen voor bewoners incl. bij de gemeente ingeschreven arbeidsmigranten.

Dorpsraad

Gemeente

2018 Nvt

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking

Thema E.

Sociaal

E1 Bezoekservice ouderen Ouderen raken bijv. door wegvallen mobiliteit in isolement. Contacten beperken zich tot thuishulp/thuiszorg. Formeer groep vrijwilligers voor bezoekservice aan huis. Of begeleiding naar activiteiten buitenshuis.

Dorpsraad

Bewoners

Zuilichem Leeft

PCOB

Kerken

Huisartsen

2018-2019

Fondsenwerving (bijv. Oranjefonds)

E3 Dagbesteding ouderen Dagbesteding is nu in Ammerzoden. Er ontstaat dus geen sociaal netwerk. Vorm van (niet geïndiceerde) dagbesteding creëren in dorpshuis Den Ham.

Zuilichem Leeft

Dorpshuis Den Ham

Bewoners

SWB

Gemeente

PCOB

2018

Fondsenwerving

Leefbaarheidsbudget dorpsraad

Subsidie gemeente

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking

Thema F.

Veiligheid & overlast

F1. Dekking Veilige Buurtapp Criminaliteit verplaatst zich van instellingen en bedrijven naar particuliere woningen. Buurtpreventie via de app werkt aantoonbaar.

De door de politie geïnitieerde VeiligeBuurtapp promoten via:

-          H.a.H flyeren

-          Infoavond

-          Borden plaatsen bij entrees dorp.

Dorpsraad

Politie

Bewoners

2018

(is deels gerealiseerd)

Leefbaarheidsbudget dorpsraad
F2 De wijkagent Wijkagent is herkenbaar en benaderbaar. Echter gevoelsmatig weinig zichtbaar. Wijkagent meer zichtbaar in het dorp.

Dorpsraad

Politie

2018 nvt
F3 Parkeren op trottoir Trottoirs zijn minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en rollators.

-  Communicatie met bewoners

-  Handhaving .

Dorpsraad

Gemeente

2018

Nvt
F4 Hondenpoep Eén van de grootste ergernissen. Handhaving is niet genoeg beschikbaar en moeilijk. -  Opzetten ludiek actie om gedrag bij bepaalde hondenbezitters te veranderen. Bewoners 2019 Leefbaarheidsbudget dorpsraad
F5 Overhangend groen Erfafscheiding is in de loop der jaren behoorlijk over trottoirs of brandgangen gaan hangen. Hinderlijk, vooral bij nat weer, en zorgt voor (te) smalle trottoirs.

-       Communicatie naar bewoners om te snoeien

-       Handhaving

-       Melding via MOR- formulier (website gemeente) onder de aandacht brengen.

-       Meenemen in “100-puntenplan”

Dorpsraad

Gemeente

AVRI/BOA’s

Dorpsraad / gemeente

Dorpsraad

2018

Nvt

Bijlage 1 : Nader te onderzoeken

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking
B1 Openbaar vervoer Vanuit het dorp is openbaar vervoer alleen mogelijk naar het station in Zaltbommel. Mogelijkheid om ook naar de stad te reizen.

Gemeente geen rol. Taak provincie.

Bij station kan je overstappen.

Openbaar vervoer

Bewoners

2018
E2 Boodschappendienst Met name ouderen zijn niet altijd in staat boodschappen te doen.

Organiseren van een servicepunt dat:

-    Regelt dat vrijwilligers de bij de lokale supermarkt bestelde boodschappen ophalen en bezorgen; (Attent bezorgt nog)

-    Vrijwilligers ouderen naar supermarkten rijden.

Bewoners

Dorpsraad

PCOB

Supermarkten

Kerken

Welzijn Bommelerwaard

Vrijwilligersverzekering

2019 Fondsenwerving
E4 Betrokkenheid andere zijde Van Heemstraweg Gebied voorbij de Van Heemstraweg lijkt de aansluiting met het dorp te missen.

-    Onderzoeken hoe de bewoners dat ervaren

-    Onderzoek of het een probleem is en zo ja voor wie.

Dorpsraad

Bewoners

2018 Nvt

Bijlage 2 : Reeds gerealiseerd / afgelegd

Thema Onderwerp Toelichting Actie Door wie Planning Kosten / Financiële dekking
A3 Harenhof Aansluiting met rest van het dorp ontbreekt. Wijk ziet er niet aantrekkelijk uit.

-       Aanbrengen groen

-       Ontsluiting Nieuwstraat

-       Speelvoorziening .

Gemeente

2018

Gereed

Gereed

Begroting gemeente
A10 Pad ijsbaan

Asfalt van het pad is slecht en daardoor is dit moeilijk begaanbaar.

Het is nu geen echt wandelpad omdat de ijsclub het heeft afgesloten.

-    Asfalt vernieuwen

-    Pad omleggen achter clubgebouw.

-    Overleg met ijsclub

Gemeente

IJsclub De Volharding

Dorpsraad

2018

Gereed

IJsclub

B3 Evacuatieplan In 1995 verliep de evacuatie chaotisch. Draaiboek maken voor gestructureerde evacuatie.

Gemeente

Provincie

Waterschap

Veiligheidsregio

2020 Gereed
C5 Verkeer De Buurt Niet zelden wordt de straat door automobilisten aangezien als zijstraat. Is echter doodlopend hofje. Plaatsing bord doodlopende weg.

Gemeente

Gebeurt niet, in het kader van ontbording.

2018 p.m.

Afdrukken E-mailadres